Обща регионална молитва, за Североизточен район

Общо молитвено движение и братолюбие

На 23 март 2019 г. в гр. Добрич се проведе бща регионална молитва, за Североизточен район.