Национална молитва

Общо молитвено движение и братолюбие

img

Национална обща молитва, 21 септември (събота) 2019 г. във Варна, "Дворец на културата и спорта"

Начало на молитвата: 13:00 ч.

Край на събитието: до 16:00 ч.

Скъпи братя и сестри,

В Божието слово (І Посл. към Тимотей 2) е записано ПРЕДИ ВСИЧКО да се молим за спасението на всички хора, защото това е Божията воля - всеки човек да познае истината и да има вечен живот.

Това е наша отговорност и привилегия. Въз основа на нашите молитви Бог достига до сърцата на тези, за които ходатайстваме и чрез Своето Слово ги призовава на покаяние и вяра в Исус Христос - Спасител и Господ.

Достигането с благовестието до хората в една цяла нация и идването на Божието Царство в България е задача, която не може да се изпълни от един служител, от една местна църква или деноминация. Но ЦЕЛТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНИ от тялото Христово, работещо в ЕДИНСТВО в Святия Дух - чрез вяра, действаща с любов!

Всичко започва в МОЛИТВА, в която търсим лицето на Бога (а не нашите интереси), смиряваме се, посвещаваме се на Господ да изпълним безкомпромисно Неговия план и след това работим с постоянство!

Чистота на сърцето, тоест правилните мотиви, са ключово важни, за да ни чуе Бог и да отговори!

Ние искаме Бог в България - Неговото свято присъствие и слава, която променя хората и ги прави повече и повече като Неговия Син - Исус Христос!

Нямаме време за губене!

"А краят на всичко е наближил; и тъй, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва."

Призоваваме ВСЕКИ християнин да присъства на Националната обща молитва и усърдно да се моли! Който иска, може да вземе и пост

Плащане на разходите за събитието:

Националната обща молитва се организира и провежда не от една организация - юридическо лице, а съвместно от много християни и християнски организации (църкви и евангелски вероизповедания). Затова всеки, който иска да се включи в организирането и провеждането й може да участва и в заплащането на разходите за събитието по два начина:

  1. Като предаде определена от него парична сума на пастора на местната църква, която посещава, и го помоли да внесе сумата по банковата сметка, посочена в следващия абзац (т. 2);

  2. като внесе лично средствата за разходите в следната банкова сметка, която е открита по общо решение на пастори от различни деноминации, участващи в инициативата:

ТБ "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG35UNCR70001523114004

Титуляр: ОБЩНОСТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦЪРКВИ НА ВЯРА, с ЕИК 176498572

Основание за превода/вноската: за разходи за нац. обща молитва във Варна, 21.09.2019 г.

МНОГО Е ВАЖНО в платежното нареждане/вносната бележка да се запише правилно основанието за превода/вноската (затова по-горе основанието е подчертано и удебелено). Основанието показва, че Вие не правите дарение на някого, а като съорганизатор и съучастник в събитието, заедно с другите съорганизатори и съучастници заплащате разходите за провеждането му.

Отново уточняваме, че по тази сметка не се приемат дарения, а тя служи само за събиране на средства от отделни християни и организации, които организират заедно провеждането на Националната обща молитва и ще участват в нея. От тази сметка ще става разплащането на всички разходи за провеждането на събитието.

Постъпленията и плащанията на разходите за провеждането на Националната обща молитва във Варна - 2019 г., ще бъдат отчетени пред националното пасторско събрание. Ако останат средства в сметката след разплащанията на всички разходи за тази национална обща молитва, те ще бъдат употребени за плащане на разходи за провеждането на следващата национална обща молитва.