Национална молитва

Общо молитвено движение и братолюбие

img

Национална обща молитва, 22 септември (събота) 2018 г. в Пловдив

Скъпи братя и сестри,

Нашият Господ Исус Христос показа в своята молитва, записана в Ев. Йоан 17 глава, горещото Си желание всички ние да бъдем съвършени в единство, за да познае светът, че Той е изпратен от Отец да бъде Спасител.

Това означава, че ако ние сме единни в Святия Дух, всички като части на едно Тяло Христово (І Кор. 12), повече хора ще бъдат спасени, отколкото, ако сме разединени.

Също така, в І Тим. 2 е записано преди всичко да отправяме молитви и благодарения за всичките хора, включително "за царе и за всички, които са високопоставени", защото Бог иска да се спасят "всички човеци и да достигнат до познание на истината. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус."

Сам, нашият Господ ни научи да се молим заедно като едно семейство: "Отче наш... да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята..." (Ев. Мат. 6).

Затова, ако искаме да има национално съживление, спасение на много души и глобални положителни промени в обществото, трябва да имаме национална молитва, смирение и братолюбие!

Призоваваме ВСЕКИ християнин да присъства на Националната обща молитва и усърдно да се моли! Който иска, може да вземе и пост.

Голяма сила има усърдната молитва на праведния! А още по-голяма сила има усърдната молитва на праведните в единство!

Плащане на разходите за събитието

Националната обща молитва се организира и провежда не от една организация - юридическо лице, а съвместно от много християни и християнски организации (църкви и евангелски вероизповедания). Затова всеки, който иска да се включи в организирането и провеждането й може да участва и в заплащането на разходите за събитието по два начина:

  1. Като предаде определена от него парична сума на пастора на местната църква, която посещава, и го помоли да внесе сумата по банковата сметка, посочена в следващия абзац (т. 2);

  2. като внесе лично средствата за разходите в следната банкова сметка, която е открита по общо решение на пастори от различни деноминации, участващи в инициативата:

ТБ "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG35UNCR70001523114004

Титуляр: ОБЩНОСТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ЦЪРКВИ НА ВЯРА, с ЕИК 176498572

Основание за превода/вноската: за разходи за нац. обща молитва в Пловдив, 22.09.2018 г.

МНОГО Е ВАЖНО в платежното нареждане/вносната бележка да се запише правилно основанието за превода/вноската (затова по-горе основанието е подчертано и удебелено). Основанието показва, че Вие не правите дарение на някого, а като съорганизатор и съучастник в събитието, заедно с другите съорганизатори и съучастници заплащате разходите за провеждането му.

Отново уточняваме, че по тази сметка не се приемат дарения, а тя служи само за събиране на средства от отделни християни и организации, които организират заедно провеждането на Националната обща молитва и ще участват в нея. От тази сметка ще става разплащането на всички разходи за провеждането на събитието.

Постъпленията и плащанията на разходите за провеждането на Националната обща молитва в Пловдив - 2018 г., ще бъдат отчетени пред националното пасторско събрание. Ако останат средства в сметката след разплащанията на всички разходи за тази национална обща молитва, те ще бъдат употребени за плащане на разходи за провеждането на следващата национална обща молитва.